NEOLOGOPEDIA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łódź

Wczesne wspomaganie rozwoju

Poradnia NEOLOGOPEDIA prowadzi nabór na bezpłatną pomoc terapeutyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR). Zapraszamy rodziców z dziećmi na wstępną konsultację w celu określenia możliwości objęcia dziecka opieką w ramach WWR. Prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją w celu ustalenia terminu konsultacji.

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) to specjalistyczna, interdyscyplinarna opieka nad dzieckiem wykazującym nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym. Wsparciem obejmowana jest jednocześnie rodzina dziecka. Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest ważnym elementem polskiego systemu oświaty i jest całkowicie bezpłatne. Zasady organizowania WWR określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013 poz. 1257).

Zgodnie z tym rozporządzeniem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole”. Oznacza to, iż głównym celem WWR jest jak najwcześniejsze objęcie pomocą dziecka o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, dając mu szansę na zniwelowanie zdiagnozowanych deficytów przed podjęciem edukacji w szkole. Im wcześniej dziecko zostanie objęte pomocą terapeutyczną, tym większe ma szanse na prawidłowy, harmonijny rozwój. Równoważnym celem działań systemu WWR jest zapobieganie ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce szkolnej.

Zakres pomocy świadczonej w ramach WWR

W ramach WWR, wsparcie dziecku i jego rodzinie zapewnia interdyscyplinarny zespół wczesnego wspomagania rozwoju w skład którego wchodzą:

  • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
  • psycholog,
  • logopeda,
  • oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb.

Zajęcia prowadzone są w siedzibie naszej Poradni w formie indywidualnych zajęć z dziećmi i rodzicami w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Pomoc terapeutyczna realizowana jest według indywidualnie opracowywanego dla każdego dziecka indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań ukierunkowanych na rodzinę dziecka. Pracę zespołu i realizację programu nadzoruje i koordynuje dyrektor Poradni.

Warunki objęcia dziecka pomocą w systemie WWR

Warunkiem formalnym uczestniczenia w zajęciach WWR jest uzyskanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinie taką (na podstawie złożonego przez rodziców/opiekunów wniosku) po wykonaniu badań diagnostycznych i analizie dokumentacji medycznej wydaje zespół opiniujący funkcjonujący przy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej*.

* Do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etap edukacji przedszkolnej, przy czym ewentualne posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć WWR.

WWR w Neologopedii

WWR w NEOLOGOPEDII

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEOLOGOPEDIA posiada odpowiednie uprawnienia, wykfalifikowany zespół specjalistów oraz niezbędną infrastrukturę do psychopedagogicznej pomocy dzieciom w ramach systemu wczesnego wspomagania rozwoju. Zapewniamy zarówno diagnostykę jak i prowadzenie zajęć terapeutycznych.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju w NEOLOGOPEDII jest zbieżne z misją naszej Poradni komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Naszym celem jest przede wszystkim realizacja najważniejszego założenia systemu WWR, czyli podjęcie skutecznych działań terapeutycznych we wczesnym okresie rozwoju.

Daje to szanse na szybkie postępy oraz umożliwia zahamowanie lub/i zniwelowanie wielu zaburzeń związanych z rozwojem psychoruchowym. Jednocześnie zapewniamy wsparcie dla rodziców dziecka, zarówno w zakresie informacyjnym i szkoleniowym, jak i terapeutycznym, rozumiejąc niezwykle ważną rolę rodziny w przypadku występowania zaburzeń w rozwoju psychofizycznym i emocjonalnym dziecka.

Zapraszamy na konsultacje do WWR

Rodziców zainteresowanych możliwością objęcia dziecka pomocą w ramach WWR zapraszamy na wstępną konsultację informacyjną. Specjalista naszej Poradni przedstawi możliwości oraz warunki uzyskania wsparcia oraz odpowie na Państwa pytania. Prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją: 570 112 422 w celu ustalenia dogodnego terminu.

Podstawy prawne

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2156) - art. 71b
  • Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1010)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013 poz. 1257).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1072)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz.U. 2015 poz. 2294)

UMÓW WIZYTĘ

Aby umówić wizytę skontaktuj się telefonicznie z recepcją Poradni: 570 11 24 22. Chętnie udzielimy także wszelkich informacji dotyczących naszej oferty. Zapraszamy!