Use this space to summarize your privacy and cookie use policy.
Polityka prywatności

Nawigacja strony

Polityka prywatności NEOLOGOPEDIA

Poufność danych i ochrona prywatności stanowi dla nas kwestię priorytetową. Przywiązujemy szczególna wagę do ochrony prywatności zarówno naszych Klientów jak i osób odwiedzających nasze serwisy internetowe, w tym korzystające z możliwości rejestracji on-line.

W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. pod marką Neologopedia Poradnia Psychologiczno- Logopedyczna (wcześniej funkcjonująca pod marką NEOLOGOPEDIA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna) oraz Neologopedia Punkt Terapii Jąkania i Zaburzeń Komunikacji Werbalnej ustanowiła politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Neologopedia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi , ul. Beli Bartoka 24/U2, 92 -547 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla. Łódź XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000460345, NIP: 7272789063.

Inspektor Ochrony Danych

 1. NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: drogą e-mail:iod@neologopedia.pl, korespondencyjnie na adres: Neologopedia Sp. z o.o. ul. Beli Bartoka 24/U2. Łódź 92 - 547

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy wynikają z obowiązujących nas przepisów prawa i wymagane są w celu prowadzenia dokumentacji, wykonywania opinii i konsultacji oraz świadczenia usług diagnostycznych, terapeutycznych, zajęciowych i profilaktycznych z obszaru działania poradni psychologiczno – logopedycznej NEOLOGOPEDIA zajmującej się kompleksowym wspomaganiem rozwoju i edukacji dziecka.
 2. Rodzaj gromadzonych danych osobowych wymienionych poniżej zależny jest od indywidualnych potrzeb Klientów: Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, płeć, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, imiona dzieci/rodziców/ opiekunów prawnych, cel badania, cel wizyty, opinie specjalistyczne informacje o stanie zdrowia, orzeczenia i rozpoznanie jednostki chorobowej/niepełnosprawności, wywiad dotyczący: rozwoju dziecka/środowiskowy/relacji rodzinnych, podawane leki, wyniki aktualnych i poprzednich badań diagnostycznych i genetycznych, istotna i uzasadniona w danym przypadku dokumentacja w tym: medyczna, sądowa, pedagogiczna również z placówek wychowawczych i oświatowych.
 3. Możemy poprosić Państwa o przekazanie nam numer telefonu i adres e-mail, dane te nie są nam niezbędne do wykonania usług ale co bardzo ważne umożliwią nam kontakt (ustalenia i odwołania terminu, powiadomienia SMS), gdy będzie to konieczne.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest ustawa RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w powiązaniu z przepisami krajowymi: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest ustawa z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz prawo oświatowe. (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), ustawa z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.)
 2. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 3. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia świadczeń i prowadzenia dokumentacji w tym rejestracji klientów w harmonogramach wizyt Neologopedia Sp. z o.o., jak również dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentacji wizyty, wykonywania opinii i konsultacji oraz świadczenia usług diagnostycznych, terapeutycznych, zajęciowych, integracyjnych i profilaktycznych oraz informacyjnych z obszaru działania poradni psychologiczno – logopedycznej, w tym w szczególności w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży oraz wsparcia rodziny.

Profilowanie

 1. Neologopedia Sp. z o.o. nie stosuje i nie będzie stosowała wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Dostęp do Pana/Pani danych

 1. Poza Neologopedia Sp. z o.o. dostęp do Pana/Pani danych mają:
 • Podmioty, które przetwarzają dane na podstawie umów i na zlecenie Neologopedia Sp. z o.o. to ; uprawnione podmioty dostarczające usługi teleinformatyczne i informatyczne służące m.in. do rejestracji on-line.
 • Uprawnione organy Państwowe, które zwrócą się do nas o udostępnienie Pana/Pani danych osobowych.
 • Osoby, które zostały przez Pana/Panią upoważnione.

Okres przetwarzania

 1. Pana/Pani danych osobowych przez Neologopedia Sp. z o.o. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimalny 5 lat oraz okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przechowujemy przez 5 lat.
 2. Jeżeli Pana/Pani dane były/będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, będą przechowywane przez Neologopedia Sp. z o.o. do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 3. Po upływie tego czasu dokumentacja w formie papierowej zostanie zniszczona, a dane w formie elektronicznej zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.

Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Dane do państw trzecich wysyłamy wyłącznie na podstawie specjalnej, pisemnej zgody.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Przysługują Panu/Pani następujące prawa wynikające z RODO:
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Prawo do wycofania zgody.
 • Prawo dostępu do własnych danych osobowych.
 • Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 1. Jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez Neologopedia Sp. z o.o. danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w celu rozpatrzenia sprawy.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych

 1. Przekazanie danych osobowych jak i korzystanie z usług Neologopedia Sp. z o.o. jest dobrowolne jednak jako podmiot zobowiązani jesteśmy do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w związku z tym niepodanie danych osobowych uniemożliwia nam świadczenie usług dla Państwa.

Informacje dodatkowe

 1. Informujemy, iż Neologopedia Sp. o.o. nie jest placówką medyczną (nie jest podmiotem wpisanym do rejestru RPWDL) jednakże świadczenie usług wymaga od nas zebrania wielu danych dotyczących zdrowia i rozwoju.
 2. Neologopedia Sp. z o.o. prowadzi markę Punkt Terapii Jąkania i zaburzeń komunikacji werbalnej.

Umawianie wizyt:

Przez internet:
Rejestracja ON-LINE
Kontakt telefoniczny:
570 112 422
Administratorem danych osobowych jest: NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą Łódź, ul. Bartoka 24/U2, NIP: 7272789063, e-mail: kontakt@neologopedia.pl